วารสารห้องสมุด เป็นวารสารวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TLA Bulletin published by Library Association of Thailand under the Royal Patronge of H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn

วัตถุประสงค์/Aim & Scope
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความคิด ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่การทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นสื่อกลางในการอภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นของสมาชิกและผู้สนใจ
กำหนดออก/Frequency
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) เดิมจัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
2 issues / year (January - June, July - December)
ได้รับการดรรชนี/Indexing TCI กลุ่ม 1 (ตั้งแต่ มิถุนายน 2558- ธันวาคม 2562)
บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์จะได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ/Instruction for Authors


การเป็นสมาชิกวารสาร
ปีละ 250 บาท หรือ เล่มปลีกฉบับละ 130 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
250 baht / year , Single issue 130 baht
สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ ได้รับวารสารฟรี / free for TLA member
ใบสมัครสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ / TLA Member Application Form | ใบสมัครสมาชิกวารสาร / TLA Journal Application Form

อ่านวารสารห้องสมุดแบบออนไลน์ / View Online


ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ลีละหุต ชวลิต

กองบรรณาธิการ / Editorial Board
ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล     สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
    
ผู้ทรงคุณวุฒิ / Peer Reviewer     
    
    
บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา นางสาวสุจิตร สุวภาพ

สำนักงาน/Office
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-734-9022-3 โทรสาร 02-734-9021 อีเมล tla2497@yahoo.com หรือ tla2497@gmail.com